KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AÇIK RIZA BEYANI

Standart Tim Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“STANDART TİM”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve buna bağlı yasal alt düzenlemelere uygun olarak bilgime sunulan “Aydınlatma Metni” çerçevesinde;

 

Tarafımca; STANDART TİM ile paylaşılan; ad, soyad, cinsiyet, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve yeri, fotoğraf, imza, adres, uyruk bilgisi, pasaport bilgileri (düzenleme tarihi, geçerlilik tarihi, pasaport numarası, veren makam bilgisi), e-posta adresleri, faks numarası, sabit telefon, bilgisayar, GSM hattı (mobil telefon), IBAN numarası dahil banka hesap bilgileri, kredi kartı/banka kartı bilgileri şeklindeki genel/kişisel ve özel nitelikteki kişisel verilerimin; gerek STANDART TİM gerekse de STANDART TİM’e bağlı bulunan diğer işletmeler tarafından; yazılı posta, e-posta-sms-mms ve sair iletişim araçları vasıtası ile iletişim kurulabilmesi ve STANDART TİM ve bağlı bulunan diğer işletmeler hakkında bilgilendirmelerde bulunulması  ile sair satış/pazarlama, trafik ölçümleme, istatistiki analizler ve CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) çalışmalarının yürütülmesi, tekliflerde bulunulması, ürün ve posta gönderimlerinin sağlanması, gönderime ilişkin lojistik süreçlerinin yürütülmesi, çağrı merkezi ve telefon görüşmeleri esnasında görüşme kayıtlarının alınması suretiyle hizmet kalitesinin ölçümlenmesi ve  iletişim güvenliğinin sağlanması, her türlü satın alma/satış/tedarik, mesafeli satış sözleşmesi, üyelik sözleşmesi vb. sözleşmelerde ve ön bilgilendirme formlarında STANDART TİM’in üstlendiği görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi, anonim hale getirilerek araştırma, geliştirme ve istatistik faaliyetleri dahil ürün ve hizmetlerin iyileştirilmesi, elektronik ticari iletilerin gönderilmesi, kurumsal iletişim, etkinlik ve davetlerin düzenlenmesi ve bunlar hakkında bilgilendirmelerde bulunulması, bilgi işlem süreçlerinin takibi ve ihtiyaçlarının karşılanması, STANDART TİM’in finansal yükümlülüklerini yerine getirmesi, veri sahipleri ile resmi kurum ve kuruluşlardan gelen şikayet ve talepleri değerlendirmesi, STANDART TİM’in yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi, şirket hukuk işlerinin icrası/takibi ile ileride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünü yerine getirmesi, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesinin sağlanması, resmi ve özel denetim, inceleme ve raporlama faaliyetlerinin yerine getirilmesi gibi amaçlarla; işlenebileceğini; elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini, devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini, toplanabileceğini, paylaşılabileceğini, kullanılabileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini ve yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak STANDART TİM tarafından bilgilendirildiğimi ve KVKK çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.

 

İşbu genel/kişisel ve özel nitelikteki kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, STANDART TİM tarafından; kendisine bağlı işletmelere, topluluk şirketlerine, iş ortaklarına, müşterilerine, hissedarlarına ve iştiraklerine, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, idari merciler ve yasal mercilere, özel hukuk tüzel kişilerine, hizmet verdiği ya da aldığı tüzel ve gerçek kişilere; kargo firmalarına, finansal, muhasebesel ve hukuksal işlemler için ilgili iş ortaklarına, çözüm ortaklarına ve tedarikçilerine, bankalara, telekominikasyon firmalarına ve iletişim operatörlerine, veri, yer ve hizmet sağlayıcılarına; verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığı yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlara, altyapı düzenlemeleri için anlaşmalı olduğu yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlara; danışmanlık vb. hizmet alınan diğer firmalara, çalışanlarına, görevlilerine, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, anket şirketlerine aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.

 

Bununla birlikte, KVKK’nın 11. maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; STANDART TİM’e başvurarak kendimle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramam hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarımın olduğunu ve bu hakları kullanmak için kimliğimi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğim hakkıma yönelik açıklamaları da içeren talebimi, STANDART TİM’in sitesinde yer alan “Aydınlatma Metni”nde belirtilen koşullara uygun olarak contact@gaenstudio.com isimli e-posta adresine iletme hakkına sahip olduğumu kabul ediyorum.

 

Ayrıca, STANDART TİM ile paylaşmış olduğum kişisel verilerimin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri STANDART TİM’e bildireceğimi kabul ve beyan ederim.